PROVOZNÍ ŘÁD - Fitness centrum HEAT4YOU    

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra HEAT4YOU (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.

Provozovatel:
Pavel Veselý, se sídlem Frostova 340, Praha 10, IČO: 01493973.


Adresa provozovny:
HEAT4YOU, K Horkám 2284/1, Praha 4, 149 00, web: www.heat4you.cz

Provozní doba:
dle rozvrhu lekcí viz. web www.heat4you.cz

 

Provozní podmínky:


I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1.Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku nebo provedením rezervace cvičební lekce v on-line rezervačním systému návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.


II.     PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

1.Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

2.Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánovaný rozvrh lekcí je s časovým předstihem uveřejněn na internetových stránkách Fitness centra /www.heat4you.cz/.

3.Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách Fitness centra /www.heat4you.cz/.

4.Provozovatel zajišťuje ve Fitness centru cvičební lekce vedené instruktory s patřičnou kvalifikací.

5.Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci Fitness centra anebo z předplatného prostřednictvím kreditního účtu. V případě platby prostřednictvím kreditního účtu návštěvník uhradí předem na účet Fitness centra finanční částku v hodnotách kreditních permanentek dle ceníku Provozovatele, a to formou hotovostní platby na recepci Fitness centra anebo bezhotovostním převodem. Služby Fitness centra může návštěvník v takovém případě čerpat až po připsání uhrazené částky na účet Fitness centra (rychlost převodu závisí na finančním ústavu návštěvníka). Aktuální stav kreditního účtu se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášení do on-line rezervačního systému (viz bod 6. níže).

6.Pro rezervaci cvičební lekce návštěvník využívá on-line rezervační systém na internetových stránkách Fitness centra /www.heat4you.cz/. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 5 hodin před začátkem příslušné cvičební lekce. V případě, že není cvičební lekce minimálně obsazena alespoň 3 návštěvníky, rezervační systém tuto lekci zruší. Návštěvník je v tomto případě informován o zrušení cvičební lekce zprávou SMS na kontaktní telefonní číslo uvedené v registračních údajích. V případě, že je cvičební lekce v rezervačním systému již plně obsazena, může návštěvník provést rezervaci jako „náhradník“. O uvolněném místě a zařazení do stavu řádné rezervace je návštěvník informován SMS zprávou.

7. V případě, že se návštěvník nedostaví na rezervovanou lekci, je požadována plná úhrada cvičební lekce a to buď stržením z kreditového účtu nebo úhradou ceny při další návštěvě Fitness centra. V případě, že se návštěvník dopouští zmíněného jednání opakovaně, může mu být zablokován přístup do rezervačního systému a nebude mu umožněn vstup do Fitness centra.


8.Registrací v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením zaslaným na kontaktní e-mail provozovatele.


III.    PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1.Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

2.Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.

3.Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Odkládání oblečení mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4.Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce.


5.Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

6.Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit instruktorovi. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

7.Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví instruktor. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit instruktorovi.  

8.Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.  

9.Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

10.Do prostor Fitness centra není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

11.Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Fitness centra bez náhrady vyvedeny.

12.Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.   

13.Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo, uvést cvičební stoje zpět do původní polohy a provést jejich desinfekci.


14.Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

15.Tento Provozní řád je platný od 1.4.2016.

16.Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Fitness centra /www.heat4you.cz/ a na vývěsce v prostoru Fitness centra.  

 
Věříme, že v našem Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů. HEAT4YOU